drs. Carolien Verdel, De Meent 7, 3421 GT Oudewater, tel. 0653941831

Arbeidsmediaton

 

Voor werkgevers kunnen arbeidsconflicten grote problemen veroorzaken. Ze verzieken de werksfeer, verlagen de productiviteit en kosten dus veel tijd en geld. Er kunnen serieuze redenen zijn zoals miscommunicatie, gebrek aan waardering en/of onduidelijke afspraken.

Mediation is met name geschikt voor arbeidsconflicten, omdat het erop gericht is om partijen tot een duurzame oplossing te laten komen. Dat past bij de arbeidsverhouding, die gezien kan worden als een duurzame vertrouwensrelatie.

 

Hoog ziekteverzuim

De Wet verbetering poortwachter geeft regels over ziekteverzuim en re-integratie. In deze wet zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever aangescherpt. De wet verplicht partijen om in het eerste jaar bij dreigend langdurig ziekteverzuim zo vroeg mogelijk in te grijpen. Als zij niet meewerken aan herstel en re-integratie kan dat ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de loondoorbetaling van de werknemer. Ook de werkgever kan een sanctie van het UWV krijgen. Het is dus noodzakelijk voor beide partijen om aantoonbare inspanningen te leveren.

In de praktijk blijkt dat onder begeleiding van een mediator gemakkelijker met elkaar over problemen en tegenstellingen gesproken wordt. Deze helpt de deelnemers om stappen te zetten die nodig zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Het vinden van passende oplossingen is het bijna vanzelfsprekende gevolg.

 

Exit Mediation

Exit mediation is in beginsel geschikt voor de werkgever en werknemer die op goede voet uit elkaar willen gaan. Als men liever niet naar de rechter wil stappen en zelf tot afspraken wil komen. De kans van slagen is dan ook het grootst. De ervaring leert dat ruim 85% van alle zaken binnen enkele weken positief wordt afgerond.

 

Leveranciersproblemen

Een ondernemer kan met leveranciers te maken hebben. Ook binnen deze relaties kunnen conflicten ontstaan. Wanneer partijen geen afscheid van elkaar willen nemen, maar juist in de toekomst met elkaar willen blijven werken, is mediation de oplossing.