drs. Carolien Verdel, De Meent 7, 3421 GT Oudewater, tel. 0653941831

Procedure & Kosten

 

De kosten voor een familiemediation bestaan uit het aantal contacturen van de mediation, administratieve kosten, indien nodig huur locatie (op kantoor bij mij thuis zijn er geen locatiekosten), evt. gemaakte reiskosten en kilometerkosten en indien gewenst voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. In de praktijk zijn er tussen de 3 en 5 bijeenkomsten van gemiddeld 2 uur nodig om tot afspraken te komen.

Bij een echtscheiding zijn er ook nog kosten voor het opmaken van het echtscheidingsconvenant en de kosten voor het opstellen van het ouderschapsplan en indien gewenst de alimentatieberekening.

De uurprijs voor familiemediation is € 85,- exclusief BTW (€ 102,85 inclusief BTW). Deze uurprijs betreft de werkelijke mediationtijd, de tijd die is besteed aan de bijbehorende administratie en de opmaak van documenten. De kosten voor een evt. te huren locatie zijn de werkelijke huurkosten, de kosten voor reistijd zijn € 50,- per uur en de kilometerkosten zijn € 0,19 de kilometer.

De kosten voor door u ingeschakelde experts en evt. een advocaat dienen rechtstreeks aan de desbetreffende specialisten betaald te worden. De intake bij de eerste bijeenkomst is gratis, dit betreft de kennismaking, korte uitleg over de mediationovereenkomst en de ondertekening hiervan. Zodra de ware mediation start, start ook het uurtarief.

 

De kosten voor een arbeidsmediation en/of voor een gesprek met mij als conflictcoach, bestaan ook uit het aantal contacturen, administratieve kosten, indien nodig huur locatie (op kantoor bij mij thuis zijn er geen locatiekosten), evt. gemaakte reiskosten en kilometerkosten en indien gewenst voor het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. De uurprijs voor arbeidsmediation is € 100,- exclusief BTW en ook hier is de intake gratis. De uurprijs betreft de werkelijke mediationtijd, de tijd die is besteed aan de bijbehorende administratie en de opmaak van documenten. De kosten voor een evt. te huren locatie zijn de werkelijke huurkosten, de kosten voor reistijd zijn € 50,- per uur en de kilometerkosten zijn € 0,19 de kilometer.


Bij de Kamer van Koophandel sta ik geregistreerd onder nummer 68448430. Mijn bankrekening is NL95KNAB 0256 0189 28.

Op mijn site ziet u onder andere foto's van beelden van de keramiste Ans Vink, u kunt meer werk van haar zien op haar site www.ansvink.nl


PRIVACYVERKLARING VERDELMEDIATION

 

Informatie over de manier waarop ik met uw privacygevoelige gegevens omga.

Ik, Carolien Verdel ben de verantwoordelijke voor VerdelMediation, De Meent 7, 3421 GT Oudewater, telefoonnummer 0653941831 en eventueel de bij de mediation betrokken co-mediator.

Als mediator heb ik gegevens nodig om met en voor u te werken. Voor u werken kan zijn:

- het opstellen van een mediationovereenkomst en/of een vaststellingsovereenkomst

- het opstellen van een factuur

- het opstellen van een echtscheidingsconvenant en indien nodig een ouderschapsplan

- het maken van een draagkrachtberekening voor partner- of kinderalimentatie en het opstellen van een verdeling van het huwelijksvermogen

- in het geval van een werk-gerelateerde zaak het opstellen van de van toepassing zijnde informatie

Voor al die activiteiten heb ik gegevens nodig die ik aan u vraag, en/of die ik van de Rechter of van het OM krijg. De grondslagen zijn dan dat u mij toestemming geeft, dat we samen de mediationovereenkomst willen uitvoeren, en in het geval van uw BSN, dat de Raad voor de Rechtsbijstand en de Rechtbank deze nodig hebben. Zonder die gegevens kan ik niet voor u werken, en moet ik in de meeste gevallen mijn werk voor u stopzetten.

Voor het uitvoeren van de mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen heb ik persoonlijke gegevens(*1) van u nodig. De gegevens die ik van u krijg worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van mijn werk, dus aan de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de rechtbank, of aan de wederpartij in een vaststellingsoverkeenkomst. Dat gebeurt altijd pas als er volledige instemming met u is, daar tekent u ook voor. Daarnaast werk ik voor online mediation in een beveiligde omgeving en bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens. Indien nodig wordt met de leverancier een verwerkersovereenkomst gesloten zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Uw gegevens zijn veilig bij mij, ze worden niet met anderen dan hierboven gedeeld. Ik bewaar ze zolang de mediation loopt. Daarna worden ze in een archief opgeslagen om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn wordt gerelateerd aan de wettelijke bewaartermijnen, daarna worden al uw gegevens door mij gewist. In de bewaar-periode kunt u terecht bij mij met vragen. Ook kan u opvragen welke gegevens ik heb en deze laten verwijderen.(*2)

Ik maak voor mijn werk soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kan ik bijvoorbeeld aan de hand van uw kenteken, via een openbare site zoals van de ANWB, de dagwaarde van uw auto schatten. Het resultaat daarvan wordt met u besproken.

Ik werk niet op andere manieren met uw gegevens. Ze worden door mij niet gecombineerd voor profiling, of automatische besluitvorming, en worden ook niet gekoppeld aan andere databases.

Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neemt u dan direct contact met mij op. Mocht u ondanks mijn uitleg of oplossing denken dat ik niet juist met uw privacygevoelige gegevens ben omgegaan, dan kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder www.AutoriteitPersoonsgegevens.nl.www

De volgende maatregelen zijn genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- gegevens die u aan mij vertrouwt, worden dus niet in de cloud bewaard

- mijn computer heeft een automatische virusscanner

- ik verstuur uw privacygevoelige gegevens in een versleutelde pdf, die u alleen kunt openen met een wachtwoord die ik u stuur per sms

*1 We praten dan over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, bankgegevens en in geval van scheiding de huwelijksdatum en –plaats, bezittingen en schulden van u en gegevens over minderjarigen/jong-meerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk voor bent.

*2 Verwijderen van gegevens kan inhouden dat ik geen werkzaamheden meer kan verrichten voor u. Dit verzoek dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat aangetoond wordt wie het verzoek doet. Verwijderen zal niet plaatsvinden binnen 18 maanden na beëidiging van de mediation met het oog op artikel 12 van het MfN-reglement.